New web SEO checklist

SEO checklist para sa bagong websites

Kayo ba ay magsisimula ng isang bagong website? Kung oo, idaan muna ninyo rito sa Search Engine Optimization checklist. Kritikal ang pagiging isang well-optimized na website para makamit ang mataas na search engine rankings at maitaas din ang traffic. Sa checklist na ito, pag-uusapan natin ang mga pinakamahalagang hakbang na kailangan ninyong gawin para maging SEO-friendly ang inyong site sa unang araw pa lang.

Ang importansiya ng isang SEO checklist para sa bagong websites

Kung kayo ay magsisimula pa lang ng isang bagong website, mahalagang pagbuhusan ninyo ng panahong i-optimize ninyo ito para sa mga search engine at isipin ninyo ang ranking factor. Ang magandang balita ay ang SEO ng isang website ay hindi kailangang maging komplikado at kadalasan pa, puwedeng magawa ito nang mabilis.

Sa kaunting effort, puwede na ninyong gawing mas visible ang website sa mga search engine at simulan ninyong abangan ang mas mataas na organic traffic papunta sa inyo.

Sino ang magbebenepisyo mula sa isang SEO checklist para sa bagong websites?

Ang SEO guide na ito ay dinisenyo para sa mga business at mga may-ari ng website na nagsisimula pa lang. Gayunman, kahit ilang taon pa lang ang inyong website, magandang ideyang balikan ang mga hakbang na ito para siguraduhing pinapakinabangan ninyo ang lahat ng pinakabagong techniques ng search engine optimization.

Ano ang pangunahing mga hakbang na kailangan ninyong gawin?

Paano isagawa ang SEO para sa bagong websites

SEO checklist para sa bagong websites
Nagsisimula ang search engine optimization sa keyword research.

Bakit importanteng gawin ang keyword research?

Kung hindi ninyo ito gagawin, hindi kayo makakakuha ng ranking para sa mga tamang search term. Ang resulta, hindi makakakuha ng sapat na traffic ang inyong website, ibig sabihin, hindi kayo makaka-convert nang mahusay.
Keywords graphic
Ang keyword research ay mahalaga

Paano gawin ang keyword research?

Una, tukuyin ninyo ang topic ng inyong website. Kapag meron na kayong nakuhang ideya kung tungkol saan ang inyong website, puwede na kayong magsimula sa pagtukoy ng mga target keyword na angkop sa inyong content. Puwede rin ninyong gamitin ang mga search engine para makahanap ng mga keyword na ginagamit ng mga tao para makakuha ng impormasyon online. Halimbawa, kung gusto ninyong mahagip ang keyword na “pizza,” kailangan ninyong isulat ito sa Google para makita kung ano ang ibang mga parehas nitong keyword na lilitaw sa mga resulta. Maari rin ninyong i-monitor ang mga brand mention at mga competition keyword para makakuha ng ideya kung ano ang nahahagip ng iba. Kapag nakakuha na kayo ng target keyword list, maari na kayong mag-umpisang mag-incorporate nito sa content at website architecture ninyo.

Aling tools ang gagamitin sa keyword research?

 • Libreng tool na gamitin ang Google Ads Keyword Planner para maaari ninyong tukuyin ang mga keyword sa ginagamit sa inyong business, hanapin kung gaano kadalas itong hinahanap, at tingnan kung gaano ito ka-competitive.
 • Binabayaran naman ang tool na Moz Keyword Explorer na puwede ninyong gamitin sa paggawa ng in-depth keyword research. Nakapagbibigay ito ng data sa search volume, competition, at iba pang mga bagay na makatutulong sa inyong matukoy kung ang keyword ay sulit na mahagip.
 • Media monitoring tools tulad ng Mediatoolkit para masundan ninyo ang mga unlinked mention at makita kung ano ang sinasabi nila tungkol sa brand ninyo.
Isa ito sa pinakamahalagang hakbang sa optimization ng inyong website para sa mga search engine. Kapag namili kayo ng domain name, siguraduhin ninyong angkop ito sa inyong business o website.

Bakit importanteng ang pagpili ng domain name?

Bawat pagrehistro ninyo ng inyong domain name, nakakakuha rin kayo ng kaakibat na IP address na kakambal ng inyong website habang kayo ang nagmamay-ari nito. Mahalaga ito dahil ginagamit ng mga search engine ang IP address para tukuyin kung saan hosted ang mga website.
Choose the right domain name graphic
Ang pagpili ng isang domain name ay tutukoy sa future ng inyong page

Paano pumili ng domain name?

 • pumili ng isa na eksaktong sumasalamin sa inyong business o website
 • gamitin ang tamang extension (.com, .org, etc.)
 • gawin itong maikli
 • iwasan ang mga hyphen at mga numero
 • magsama ng mga keyword para mapaganda ang ranking ng inyong site sa mga SERP
 • siguraduhing puwede itong mabili at hindi pa ito ginagamit
 • magrehistro ng katulad na IP address para mapabuti ang ranking

Aling tools ang gagamitin sa pagpili ng domain name?

 • domain name search tool tulad ng Namecheap, GoDaddy
 • domain name generator e.g. gawa ng Shopify
Ang susunod na hakbang sa pag-optimize ng inyong website ay ang pagpili ng tamang web platform. Kapag nagdedesisyon, siguraduhing mamili ng search engine-friendly at bibigyan kayo ng kakayahang madaling mapaganda ang SEO ng website ninyo.

Bakit importanteng gumamit ng isang search engine-friendly na web platform?

Ito ay isang tool na kakailanganin ninyo ng maraming taon – makakapag-edit kayo ng pages ninyo at magdadagdag kayo ng mga bago, lalo na kung meron kayong blog. Hindi dapat kayo limitahan ng platform.
Webhosting on server
Kailangang sakto sa inyo ang domain performance 

Ano ang kailangan ninyong isipin sa pagpili ng isang web platform?

 • ang paggagamitan ninyo
 • presyuhan
 • learning curve
 • customization options
 • tulong sa development
 • madaling mag-update
 • analytics
 • integration sa ibang tools

Aling web platform ang search engine-friendly?

Ang ilang popular na mga SEO-friendly web platform ay ang:
 • WordPress
 • Wix
 • Weebly
 • Shopify
Kapag nagse-setup ng inyong website, mahalagang pumili ng themes at plugins nang maingat. Sa pagpili ng theme, siguruhing pumili ng isang well-coded at maayos na dinisenyo para sa SEO.

Bakit importanteng gumamit ng SEO-friendly na themes?

Ang SEO-friendly themes ay dinisenyo para umayon sa mga search engine. Karaniwan silang merong built-in features na nakatutulong sa pagpapaganda ng ranking ng inyong site sa Search Engine Results Pages (SERPs) tulad ng optimized code at metadata.
Web developer
Pumili ng theme na SEO-friendly

Paano pumili ng SEO-friendly themes at plugins?

Walang iisang theme na magtataas ng inyong rank o makasasama sa inyong SEO strategy. Sa halip, pag-isipan ang:
 • coding quality
 • loading speed
 • responsiveness
 • kung regular ang kanilang updates
 • SEO plugin compatibility
 • cross-browser tested
Magbasa ng mga review, opinyon, at success stories tungkol sa theme bago kayo gumawa ng desisyon.

Aling themes at plugins ang SEO-friendly?

 • HubSpot WordPress Plugin
 • Yoast SEO tool
 • WPForms
 • Astra
Kapag nagpaplano ng website, mahalagang madali itong ma-navigate ng bumabasa at ng search engines.

Bakit importanteng planuhin ang inyong site structure?

Kapag nagplano kayo ng inyong site structure, kayo ay gumagawa ng isang mapa. Kapag isinama ninyo ang malinaw na hierarchy ng pages at gumamit kayo ng keyword-rich titles at descriptions, mapapataas ninyo ang ranking ng site ninyo sa SERPs.
Plan site structure with others
Ang pagpaplano ng structure ng website ay may benepisyo

Paano ninyo paplanuhin ang site structure ninyo?

Ang pagpaplano ng structure ng inyong website at pag-organisa ng mga nilalaman nito ay prosesong nakauubos ng oras, pero sulit naman. Simulan sa paggawa ng listahan ng pages na gusto ninyong makita sa site ninyo, at pagkatapos ay gawin ninyo ang inyong hierarchy simula sa home page at pababa sa mga indibidwal na pages. Tip: Ang page ninyo ay kailangang hindi lalampas ng 3 clicks patungo sa inyong site.

Aling tools ang gagamitin sa pagplano ng site structure ninyo?

 • Google Analytics Site Structure report
 • Yoast SEO plugin
 • Shopify theme editor
 • website templates
Ang maayos na pag-organisa at ang intuitive navigation ay mahalaga sa SEO. Siguraduhing ang inyong mga menu item ay madaling buksan at makikita sa main menu. Gumamit ng malinaw na labels para sa navigation buttons para alam ng mga bisita ninyo kung saan sila pupunta.

Bakit importanteng unahin ang intuitive navigation?

Ang navigation menu items na nakikita at madaling gamitin ay ikatutuwa ng inyong bisitang gamitin sa pag-explore ng inyong website. Kapag hindi nila madaling nahanap ang kailangan nila doon, malamang ay hindi na sila bumalik.
LiveAgent’s product navigation
Halimbawa ng LiveAgent page navigation

Paano magdisenyo ng intuitive navigation?

Walang iisang sagot sa tanong na ito. Gayunman, merong ilang bagay na mailalagay ninyo para maging user-friendly ang navigation.
 • gawing malinaw ang mga label – malalaman agad ng mga bisita kung saan sila pupunta ng hindi nila kailangang hulaan (Maitataas nito ang pagkakataon nilang mahanap ang kailangan nila sa inyong site.)
 • organisahin ang mga menu item sa isang logical na paraan
 • siguraduhing mapupuntahan ang lahat ng pages mula sa main menu
 • ilagay ang pinakamahalagang pages sa ituktok ng menu
 • huwag kalimutan ang search bar
Tip: Isipin lagi ang behavior ng mga bisita (ano ang kanilang iki-click, paano sila makipag-interaksiyon), at huwag kalimutang idagdag ang, halimbawa, mga social profile para pataasin ang traffic papunta sa mga social media pages ninyo.

Aling tools ang gagamitin para magdisenyo ng intuitive navigation?

 • Ang mga WordPress themes, tulad ng Divi at Avada, ay may kasama nang pre-made navigation menus na puwede ninyong i-customize para fit sa kailangan ninyo.
 • Ang Hotjar ay nagbibigay ng insights kung paano makipag-interaksiyon ang mga bisita sa inyong website, na puwede ninyong gamitin para pagbutihin ang navigation.
 • Ang Google Analytics ay nagbibigay sa inyo ng detalyadong impormasyon tungkol sa inyong website traffic, para ipakita sa inyo kung aling pages ang pinaka-popular at makagagawa kayo ng mga pagbabago.
Ang pagkakaroon ng mga URL na maikli at keyword-rich ay magpapataas ng site-ranking sa SEO.

Bakit importanteng ma-optimize ang URLs ninyo?

Ang paglalagay ng mga keyword sa inyong URL ay makatutulong sa Google at sa ibang mga search engine na maintindihan nang lubos kung tungkol saan ang pages ninyo. Ito ang makatutulong sa inyong website na tumaas ang ranking sa SERPs.
URL anatomy
Tutulong sa inyong SEO kapag laging optimized ang inyong URL

Paano i-optimize ang URLs?

Magsimula kayo sa pagsusuri kung pinapayagan kayo ng Content Management System (CMS) ninyong magbago ng URL structure. Kung posible ito, siguraduhin ninyong i-set up ang 301 redirects mula sa inyong lumang URL papunta sa mga bago. Kung hindi ninyo mababago ang URL structure sa inyong CMS, meron pang ilang bagay na magagawa:
 • gumamit ng mga keyword sa file names (halimbawa, “my-keyword-rich-page.html”)
 • gumamit ng mga hyphen (-) para paghiwalayin ang mga salita sa inyong URLs
 • iwasan ang paggamit ng special characters o symbols, tulad ng & at %

Aling tools ang gagamitin sa pag-optimize ng page URLs?

 • Ang Shopify ay may offer na URL optimization tool na papayagan kayong palitan ang structure ng inyong URLs at magsama ng mga keyword.
 • Ang WordPress din ay may plugins na tutulong sa inyong i-optimize ang page URLs.
Mula pa sa simula, kailangan ninyong tutukan ang responsiveness ng inyong site. Ang bilang ng mga taong nagba-browse sa web sa kanilang phones at tablets ay tumataas, kaya hindi ninyo gustong palagpasin ang kahit na sinong potential na mga kliyente at magkaroon ng isang website na hindi maganda sa maliit na screen.

Bakit importante ang mobile-friendly na design?

Nagsabi ang Google na uunahin nila ang mga mobile-friendly site sa kanilang SERPs. Ibig sabihin, kung ang inyong website ay walang versatile na disenyo, puwede itong patawan ng penalty at mabigyan ng mas mababang ranking kaysa sa mga meron.
mobile app liveagent iphone
mobile app liveagent iphone

Paano magdisenyo ng isang website na mobile-friendly?

Una, gawin ninyong readable ito na hindi kailangang mag-zoom in sa mga content. Gumamit ng malalaking buttons at easy-to-navigate menus at iwasang gumamit ng flash o ibang plugins na hindi suportado ng maraming mobile devices. Ipasuri ang inyong site sa iba-ibang mga gadget para masiguradong gumagana ito at maganda itong tingnan.

Aling tools ang gagamitin sa pagdisenyo ng mobile-friendly na website?

 • Merong sariling tool ang Google, ito ang Google Mobile-Friendly Test, na magsasabi sa inyo kung ang inyong website ay optimized para sa mobile users.
 • Ang Responsive Design Checker mula sa WebAIM, na susuri at magsasabi sa inyo kung maayos ang pagresponde ng inyong website sa iba-ibang screen sizes.
 • Luigi’s Box Search – ito’y ginagamit para sa search queries gamit ang artificial intelligence
Sa panahon ngayon, walang dahilan para hindi gumamit ng SSL certificate/HTTPS encryption para sa inyong website. Kung gumagamit pa rin kayo ng HTTP, panahon nang mag-upgrade.

Bakit importante ang SSL certificate?

Inuuna ng Google ang websites na gumagamit ng mga SSL certificate, kaya kailangan ninyong lumipat sa protocol na ito sa lalong madaling panahon. Bukod pa rito, kung lilipat kayo sa SSL ay makagagamit kayo ng Google Analytics sa inyong website at maprotektahan ito mula sa mga malware at mga hacker.
ssl certificate
Ang pag-secure sa inyong website ay makapagpapabuti sa web trust ninyo

Paano ilipat ang website sa SSL?

Kailangan ninyong bumili ng SSL certificate mula sa maaasahang provider, at pagkatapos ay ii-install ang certificate na ito sa inyong web server. Kailangan din ninyong mag-update ng lahat ng website links para magamit ninyo ang bagong protocol.

Aling tools ang gagamitin sa paglipat sa SSL?

 • Ang libreng open-source SSL certificate provider ay ang Let’s Encrypt.
 • Ang Cloudflare plugin para sa WordPress ay makatutulong sa inyong i-secure ang website sa isang click lang.
Ang search engine bots ay nakahahanap ng available web pages sa pag-iindex sa kanila. Nagtatago sila ng kopya ng lahat ng impormasyong nahahanap nila sa kanilang servers. Pagkatapos mag-perform ng user ng search, naidi-display ng engine ang relevant na resulta sa kanila.

Bakit importante para sa crawlers na ma-index ang website ninyo?

Sa madaling salita, kung ang inyong website ay hindi crawled at indexed, hindi ito makikita sa search engine results pages.
LiveAgent indexing
Halimbawa ng LiveAgent page indexing

Ano ang puwedeng magawa para makatulong sa crawlers na ma-index ang website ninyo?

 • I-check na lahat ng pages ng website ay crawlable, kasama na ang paniniguradong ang mga robots.txt file at meta tags ay hindi magba-block sa crawlers.
 • Ang mga search engine crawlers ay makaiintindi sa content ng pages kung gagamit kayo ng angkop na titles, descriptions, at keywords sa kanila.
 • Bantayan ang crawler errors at ayusin ang mahahanap sa lalong madaling panahon na makita ang mga ito, dahil makaaapekto ito sa indexability ng pages.
 • Lagyan lagi ang website ng bagong content, dahil ang crawlers ay bibisita sa mga website madalas kapag nadagdag ang bagong content.

Aling tools ang gagamitin para tulungan ang crawlers na mag-index ng website?

 • permalink structure
 • Google Search Console
Habang pinag-uusapan natin ang indexing, dapat kayong mag-submit ng site sa Google Search Console para payagan ang mga search engine crawlers na gawin ito.

Bakit importante ang Google Search Console?

Gamit ito, makikita ninyo ang performance ng inyong website sa Google search results at matutulungan kayong mag-diagnose at mag-ayos ng errors na pumipigil sa inyong website na magkaroon ng mataas na ranking. Bukod pa rito, nagkakaroon kayo ng mahalagang insights sa keywords na ginamit ng mga tao sa paghahanap sa inyong website.
Google Search Console Performance example
LiveAgent results sa google search console

Paano ninyo ibibigay ang website ninyo sa Google Search Console?

Ang proseso ng paggawa ng inyong website sa inyong Google Search Console ay simple lang:
 • gumawa ng libreng account sa Google Search Console website
 • idagdag ang URL ng inyong website
 • i-verify na kayo ang may-ari ng website
 • ilagay ang website sitemap ninyo
 • hintaying ma-index ng Google ang inyong website
 • simulang i-track ang website performance ninyo

Aling tools ang gagamitin sa pag-submit ng website sa Google Search Console?

 • Yoast SEO, isang libreng plugin para sa WordPress websites
 • Google Search Console plugin para sa WordPress
Sa panahon ngayon, hindi na isang optional feature ang Google My Business kundi isa na itong mahalagang bahagi ng kahit anong online presence.

Bakit importante ang paggawa ng My Business Profile?

Ang inyong website ay isa sa pinakamahalaga ninyong marketing tool. Sa pagpapalista nito sa Google My Business profile, pinadadali ninyo para sa inyong mga customer na mahanap kayo at bisitahin. Dagdag pa rito, ang pagkakaroon ng verified website sa profile ninyo ay makapagbibigay din siyempre ng mas mataas na ranking sa SERPs.
Google my business profile
Halimbawa ng LiveAgent my business profile

Paano mag-set up ng isang My Business Profile?

Para mapalista ang inyong website sa Google My Business profile ninyo, kailangan ninyong magbigay ng sumusunod:
 • website address
 • categories (tulad ng grocery store, hotel, restaurant, etc.)
 • description ng business ninyo
 • Siguraduhin ninyong kumpleto ang mga blangko at isama ang link sa website ninyo. Puwede rin kayong magdagdag ng images at video content para matulungan ang promotion nito.

Aling tools ang gagamitin sa pag-set up ng Google My Business profile?

 • Ang sariling guide ng Google sa paggawa ng isang Google My Business profile ay may kaagapay na step-by-step instructions kung paano gawin ang inyong profile pati tips at tricks para masulit ninyo ang mga ito.
 • Ang Hootsuite guide sa pag-set up ng Google My Business profile ay may kaagapay na instructions para sa parehong paggawa at pag-edit ng profile ninyo.
Ang content strategy ay isa sa pinakamahalagang aspekto ng SEO. Kailangan ninyong madalas magdagdag ng relevant content sa inyong website.

Bakit importante ang quality ng content?

Bukod sa paggawa ng professional image ng brand ninyo, ang mga high-quality content ay magpapataas ang inyong SEO. Mapananatili ng mga itong engaged ang mga bisita at interesado sa inyong business.
LiveAgent content
Ang page ng LiveAgent ay may offer na maraming high-quality content

Paano kayo makagagawa ng high-quality content?

Iba-iba ang content ideas batay sa inyong business at audience, kaya walang standard na sagot dito. Ang sumusunod ay ilang general tips para matandaan kung kailan gagawin ang content:
 • siguraduhing angkop ito sa inyong business
 • maglagay ng keyword-rich titles at descriptions
 • siguraduhing ang content ay naisulat nang mahusay at madaling basahin
 • samahan ng mga imahe at video kung kaya
 • huwag mag-upload ng duplicate content sa inyong website
 • gumamit ng tables of content
Posibleng mag-engage ang inyong customer nang mas madalas at makatawag ito ng kanilang atensiyon. Puwede rin kayong magdagdag ng customer reviews, halimbawa, para lalong makumbinsi ninyo ang bisita na mag-convert.

Aling tools ang gagamitin sa paggawa ng high-quality content?

 • Ang Kontentino Content Calendar ay makatutulong sa inyong magplano at mag-schedule ng inyong mga content, at masundan ang performance.
 • Ang Google Docs/Sheets ay makatutulong para madali kayong makagawa at mag-edit ng mga dokumento at spreadsheets, na puwedeng makatulong sa paggawa ng content.
 • Ang Canva ay libreng online design platform na nagpapadali sa inyong makagawa ng visuals para sa website o blog posts ninyo.
 • Isang content checklist para wala kayong makaligtaang importanteng bagay.
Siguraduhing mag-target ng isang primary keyword para sa bawat page sa inyong website. Makatutulong itong mapabuti ang inyong SEO at gawing mas madali para sa mga customer na mahanap ang impormasyong hinahanap nila sa website ninyo.

Bakit importante ang keywords?

Kapag na-target ninyo ang primary keyword para sa isang page, sinasabi nito sa Google na ang page ay tungkol sa topic na ‘yun. Sa ganitong paraan, mas maganda ang pagkakataong tumaas ang ranking ninyo sa search results.
Keyword density
Ang tamang keywords ang magbo-boost sa SEO ninyo

Paano hanapin ang tamang keywords?

 • isipin kung ano ang mga salitang ginagamit ng mga tao para hanapin ang produkto o mga serbisyo ninyo
 • isipin ang long-tail keywords, na specific at targeted phrases na magreresulta sa conversions
 • magsama ng keywords sa inyong website content, titles, meta descriptions, at header tags

Aling tools ang gagamitin sa pag-target ng primary keywords?

 • Google Ads Keyword Planner
 • Ang SEMrush ay isang tool na nagbibigay ng detalyadong impormasyon sa kompetisyong website, kasama na ang keywords at mga strategy
 • Ang Moz Keyword Explorer ay tutulong sa inyong mahanap ang keywords batay sa content ng inyong site at sinusukat nito ang kanilang keyword difficulty
Kung may offer kayong mga produkto o serbisyo sa iba-ibang wika, mahalagang ihanda ninyo ang inyong website para sa iba-ibang versions ng mga wikang iyon.

Bakit importante ang multilingual SEO?

Dahil pagkakataon ninyo itong ma-target ang foreign audiences na naghahanap ng impormasyon tungkol sa inyong mga produkto o serbisyo sa kanilang sariling wika. Ang pag-optimize ng inyong website para sa iba-ibang mga wika ay makatutulong din na pagbutihin ang ranking ninyo sa foreign search engines.
Translation domains example
LiveAgent language translations

Paano maghanda ng iba-ibang versions ng website ninyo sa iba-ibang wika?

 • gumamit ng isang translation plugin o tool
 • siguraduhing ang lahat ng inyong website content ay well-translated, pati titles, descriptions, at mga imahe
 •  gumawa ng hiwalay na pages para sa bawat version ng wika ng website ninyo

Aling tools ang gagamitin sa pag-translate ng website?

 • Ang Google Translate, na libre at bibigyan kayo ng kakayahang mag-translate ng text, websites, at documents.
 • Ang Bing Translator ay may offer ding libreng translation ng text, websites, at documents
 • Ang WordPress Translation Plugin ay tutulong para madali ninyong ma-translate ang WordPress website ninyo sa iba-ibang wika.
Sa pag-optimize ng inyong website para sa SEO, mahalaga ang maging updated sa Google. Ang magandang balita, karamihan ng mga kilalang web platforms ay may kasama nang features na makatutulong para manatili kayong updated sa trends.

Bakit importanteng ma-check ang panibagong updates ng Google?

Puwede kayong maka-experience ng pagbaba sa traffic sa inyong website kung hindi ito optimized para sa bagong version ng algorithm ng Google. Sa pag-check ninyo ng pinakabagong version ng Google updates, masisiguro ninyong ang website ay configured sa paraang makatutulong magpataas sa inyong SEO at mabawasan ang risk na mapatawan ng penalty ng Google.
Google updates
Huwag kalimutang maging updated lagi (source: ezoic.com)

Paano mananatiling updated sa Google?

Kailangan ninyong obserbahan ang pinakabagong Google updates sa pagbabasa ng blogs tulad ng MOZ, Search Engine Land, at iba pa. Bukod dito, kailangan ninyong i-monitor kung ano ang nakatutulong at hindi sa inyong website gamit ang Google Analytics o ibang analytical tool.

Aling tools ang gagamitin sa pag-check ng panibagong Google updates?

 • Google Search Console
 • Google Analytics
 • Google Webmaster Tools
 • MozCast
Regular ninyong icheck ang errors at ayusin ninyo ito agad.

Bakit importanteng matukoy ang technical SEO errors?

Puwedeng pigilan ng mga technical SEO error ang inyong website na makamit ang mataas na ranking sa SERPs. Sa ilang pagkakataon, ang mga error na ganito ay puwede pang maging mitsa ng pag-ban ng Google, kaya mahalagang matukoy o maayos agad ang mga ito.
Check SEO errors in Google Search Console
Subukan ninyong alamin ang lahat ng SEO errors at pagbutihin ang ranking ninyo

Paano matukoy ang mga technical SEO error?

 • tukuyin ang mga internal link at external link building
 • tukuyin ang mahihinang content
 • mag-scan para sa keyword optimization
 • siguraduhing ang meta tags ay optimized
 • mag-check kung may duplicate content
 • ayusin ang sirang links

Aling tools ang gagamitin sa pag-detect at pag-aayos ng mga technical SEO error?

 • Ang Google Search Console ay makatutulong sa inyong hanapin ang mga error at ayusin ang mga error sa site ninyo.
 • Ang Google Analytics ay makatutulong na bigyan kayo ng impormasyon tungkol sa traffic sa inyong website, kasama kung aling pages ang naglalaman ng pinakamaraming error.
 • Ang Screaming Frog SEO Spider ay magko-crawl ng inyong website para hanapin ang mga error na posibleng nakaaapekto sa inyong ranking.
Napakahalagang aspekto sa SEO process ang well-optimized na meta descriptions at title tags. Para masulit ito, siguraduhing ang meta descriptions at title tags ninyo ay natatangi.

Bakit importanteng orihinal ang title tags at meta descriptions?

Ang custom title tags at meta descriptions ay makatutulong na tumaas ang inyong ranking sa search engines. Nakatutulong din ang mga ito sa pagpapaangat ng inyong click-through rates, na magreresulta sa pagtaas ng quality traffic at conversions.
Meta description graphic
Importante ang meta description at title tags 

Paano gumawa ng kakaibang title tags at meta descriptions?

 • gumamit ng iba-ibang mga keyword para sa bawat page
 • magsulat ng unique description para sa bawat page
 • gumamit ng agaw-pansin na headline para ganahan ang mga taong mag-click sa link ninyo

Aling tools ang gagamitin sa paggawa ng unique title tags at meta descriptions?

 • Meta Description Generator ng Frase
 • AI-powered title tag generator, e.g. Jarvis
Ang isa sa mga dahilan ng Google kapag ginagawan nila ng ranking ang mga website ay ang loading speed at server response time (kung gaano kabilis, matapos mag-request ng isang web client).

Bakit importante ang pagsuri sa loading speed?

Ang mabagal na server response time ay maaaring magresulta sa negatibong epekto sa user experience at maaaring iwan ng bisita ang inyong website, at maaapektuhan din ang SEO website ranking ninyo.
Bakit importante ang pagsuri sa loading speed?
Subukan ninyong gawan ng paraan na mapahusay ang loading speed ng inyong page

Paano pahuhusayin ang loading speed ng website ninyo?

Kapag natukoy na ninyo ang isyu sa inyong loading speed, merong ilang bagay kayong maaaring gawin para pahusayin ito.
 • mag-optimize ng mga imahe (isa sa pinakasimpleng paraan)
 • mag-minify ng inyong JavaScript at CSS files
 • para mapabilis ang loading speed sa inyong website, gamitan ninyo ng caching plugin

Aling tools ang gagamitin sa pag-check ng loading speed ng website ninyo?

 • Gamitin ninyo ang PageSpeed Insights tool ng Google para makakuha kayo ng score at mga suhestiyon kung paano mapahusay ang inyong loading speed
 • Pingdom Speed Test Tool
Ang uptime ng inyong website ay ang availability at accessibility nito.

Bakit importante ang high uptime?

Ang downtime ay nangyayari minsan sa system maintenance. Walang bisita ng inyong domain ang makaka-access ng website kung down ito. Puwede itong magresulta sa pagpataw ng penalties mula sa search engines, at kayo’y maglalaho sa inyong users. Malaking problema ito, pero maiiwasan ninyo ito.
Check high uptime
LiveAgent status services page

Ano ang puwedeng gawin para siguraduhin ang high uptime?

May ilang bagay kayong magagawa para siguraduhin ang high uptime ng inyong site:
 • gumamit ng maaasahang web hosting company
 • pumili ng server na hindi overloaded
 • gumamit ng caching plugins
 • mag-minify ng inyong mga JavaScript at CSS files
 • siguraduhin ang inyong web security

Aling tools ang gagamitin sa paninigurado ng high uptime?

 • Padadalhan kayo ng UptimeRobot ng email notification kapag down ang inyong website.
Kapag nag-link kayo ng isang page ng inyong website sa iba, gagawa kayo ng inbound links. Ang outbound links ay magdadala sa user sa ibang websites. Ang mga taktika ng link building ay mahalaga dahil nakatutulong silang pataasin ang authority at visibility ng inyong website. Ang quality backlinks ay magsasabi sa search engines na ang inyong website ay isang maaasahang source ng impormasyon.
Links and optimization graphic
Gumawa at magpanatili ng links para sa mas mahusay na SEO
May ilang hakbang para mag-link sa ibang pages sa inyong website. Puwede kayong gumamit ng anchor o isang link (nakatago sa text) na magdadala sa ibang page. Isa ring paraan para gawin ito ay ang paggamit ng URL ng page na gusto ninyong i-link. Puwede naman din gumawa ng hyperlink, o isang espesyal na klase ng link na magbubukas sa bagong window.
 • Yoast SEO
 • All in One SEO Pack plugin
Ang pagpapanatili sa kalusugan ng inyong website ay mahalaga para sa maganda ninyong search engine optimization.

Bakit importante ang pag-track ng performance ng isang website?

 • para siguraduhing ang inyong website ay crawled at indexed ng mga search engine
 • para masundan ninyo ang mga pagbabago sa ranking ng website ninyo para sa piling mga keyword o mga phrase
 • gaano karami at saan galing ang traffic na nakukuha ng inyong site

Ano ang pinakamagandang paraan para ma-track ang performance ng website ninyo?

May mga paraan para masundan ang kalusugan ng inyong website sa performance nito, pero ang isa sa pinakamabuting paraan ay gamit ang Google Analytics. Ito ay libreng serbisyo na makapagbibigay sa inyo ng maraming pagkukunan ng impormasyon tungkol sa inyong website performance, kasama na ang:
 • ilang mga bisita ang meron kayo
 • saan galing ang inyong mga bisita
 • aling pages ang binibisita nila
 • gaano katagal sila sa inyong site
 • anong search terms ang nagdadala sa kanila sa inyong site
Ang Google Analytics ay isang mahusay na tool na mahalaga ninyong gamitin kung gusto ninyong ma-monitor ang performance ng inyong site. Siguraduhing mag-set up ng account at maglagay ng tracking code sa website ninyo para masimulang mag-monitor ng site performance.
Ano ang pinakamagandang paraan para ma-track ang performance ng website ninyo?
Halimbawa ng Google analytics

Aling tools ang gagamitin sa pag-track ng website performance?

 • Google Analytics
 • Bing Webmaster Tools
 • SEO audit
Mahalaga ang social media pagdating sa SEO at puwede itong magkaroon ng malaking impact, lalo na sa bagong websites.

Bakit importante ang social media para sa SEO?

Ang interaksiyon kasama ng users at ang pag-publish ng regular content sa social media ay makatutulong sa inyong magkaroon ng brand trust (na nakatutulong sa SEO). Mapapataas din ng social media ang SEO sa pagkuha ng natural links
LiveAgent - Facebook homepage
Social media din ang magdadala sa page ninyo ng traffic

Paano tututukan ang social media visibility para pahusayin ang SEO?

Mag-share ng mga interesanteng content sa inyong social media. Puwede ipasa ang mga ito sa iba at magresulta sa paglabas nito sa external sources, tulad ng mga forum. Ang link building ay mahalagang aspekto ng effective positioning, kaya ang pagkuha ng links sa ganitong paraan ay magpapataas sa SEO. Gamitin ninyo ito at subukan ninyong magbigay ng maraming oportunidad para kayo magka-interaksiyon sa followers ninyo (mag-post kayo ng engaging content, gumamit ng video, maaliw kayo sa malikhaing proseso). Laging sagutin ang kanilang mga tanong, komento, at mga opinyon – makatutulong ang LiveAgent dito. Suriin ninyo ang social media support software na iyan na nangongolekta ng lahat ng interaksiyon at ilalagak sa iisang inbox para ma-manage ninyo ito sa iisang lugar. Ang resulta, nakatututok kayo sa inyong mga customer nang mas madali.

Aling tools ang pinakamahusay gamitin sa pagiging visible sa social media?

 • social media management software e.g. Kontentino
 • LiveAgent Social Media Support Software

Summary ng SEO checklist para sa bagong websites

 • Magsagawa ng keyword search
 • Piliin ang tamang domain name
 • Pumili ng web platform
 • Ingatan ang pagpili ng themes at plugins ninyo
 • Planuhin ang inyong site structure
 • Unahin ang intuitive navigation
 • I-optimize ang page URLs
 • Magdisenyo ng isang mobile-friendly na website
 • Ilipat ang inyong website sa SSL
 • Tulungan ang mga search engine crawler na mag-index ng inyong website
 • I-submit ang inyong site sa Google Search Console
 • Mag-set-up ng My Business Profile
 • Mag-share ng high-quality content
 • Mag-target ng primary keywords para sa bawat page
 • Ihanda ang iba-ibang version ng wika ng inyong website
 • I-check ang pinakabagong Google updates
 • Tukuyin ang technical SEO errors
 • Gumawa ng unique title tags at meta descriptions
 • I-check ang loading speeds
 • Siguraduhin ang mataas na uptime
 • Mag-link sa iba-ibang mga page
 • I-track ang performance ng inyong website
 • Maging visible sa social media

SEO checklist for new websites FAQs:

How to use the SEO checklist for new websites?

It can be used as a guide to help you optimize your website for search engines. It includes key steps that you need to take into account, such as optimizing your domain name, web platform, checking for Google updates, and setting up SSL certificates. Use our checklist, adjust it to your needs, and enjoy an SEO-friendly site.

How can I perform SEO for a new website?

In most cases, it's fairly easy and can be done in a short amount of time. Here is a list of the most important things to do: make sure your website is registered with Google Search Console and submit your XML sitemap; add keywords to your title tags, meta descriptions, and header tags; optimize your images for search engines; include links to other websites and blog posts; use keyword-rich anchor text for your links and create a blog and add new content regularly.

How do I find SEO keywords for my website?

There are a number of different tools that you can use to find relevant keywords for your website. The Google Adwords Keyword Planner is a good place to start. You can also use Google Search Console to identify keywords that people are using to find your website. These tools are very popular so you will have no problems finding tutorials on how to use them.

How do I assess SEO for my website?

You can use a number of different tools to assess your website's SEO, but the most popular one is Google PageSpeed Insights. This tool will give you a score for both mobile and desktop devices, as well as tips on how to improve your rating.

Mga kaakibat Na resources

Gumagamit ng cookies ang website namin. Sa pagpapatuloy mo dito, awtomatikong tatanggapin namin na may permiso kami sa pag-deploy ng cookies na nakadetalye sa aming polisiya sa privacy at cookies.

×
Mag-schedule ng one-on-one na tawag at alamin kung ano ang benepisyo ng LiveAgent sa inyong business.

Maraming petsa ang bakante

Mag-iskedyul ng demo